• NL

Privacy

PRIVACYBELEID VAN PEGASUS

Algemeen

Pegasus vindt uw privacy erg belangrijk. We zijn ons ervan bewust dat u daar zelf ook veel belang aan hecht. Dit privacybeleid van Pegasus wil u daarom informeren over hoe en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en kunnen worden meegedeeld aan derden. De persoonsgegevens die u aan Pegasus meedeelt via de communicatiekanalen van Pegasus of via andere communicatiekanalen en verkoopkanalen, worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Pegasus.

Wij raden u aan het privacybeleid van Pegasus te lezen telkens wanneer u de website van Pegasus bezoekt of de mobiele applicaties van Pegasus gebruikt. Indien u onze website of onze mobiele applicaties gebruikt, wordt u geacht de meest recente versie van het privacybeleid van Pegasus te hebben gelezen en te hebben aanvaard, met inbegrip van alle wijzigingen tot op heden. 

U wordt ook geacht akkoord te gaan met de inhoud van het privacybeleid van Pegasus telkens wanneer u een door Pegasus via om het even welk verkoopkanaal aangeboden product of dienst koopt of gebruikt.

Elk geschil dat verband houdt met het privacybeleid van Pegasus zal worden beslecht op grond van de Turkse wetgeving, en exclusief door de rechtbanken en uitvoerende instanties van Istanboel (Anadolu).

Persoonsgegevens

Pegasus treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Turkse Wet nr. 6698 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en van andere toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In dit kader worden uw persoonsgegevens door Pegasus of namens Pegasus als verwerkingsverantwoordelijke verzameld, bijgewerkt en beheerd voor zover dit in overeenstemming is met de doelstelling van de verwerking, en gedeeld met derden in Turkije en buiten Turkije en anderszins verwerkt zoals wettelijk voorzien, met inachtneming van de volgende bepalingen.

Pegasus kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen, op grond van uw toestemming of op grond van toepasselijke wetgeving:

 • · Uw voornaam, achternaam, beroep, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en andere contactgegevens,
 • · Uw identificatiegegevens en gegevens over uw paspoort,
 • · Gegevens over tickets en vluchtreserveringen,
 • · Gegevens over facturatie en betaling,
 • · Gegevens over de bestelling van producten,
 • · Gegevens over uw persoonlijke interesses,
 • · Gegevens die aan Pegasus worden meegedeeld in het kader van uw klachten of feedback over onze producten of diensten,
 • · Informatie over uw gebruik van onze website, onze mobiele applicaties en andere communicatiekanalen,
 • · Uw keuzes en eerdere ervaringen met betrekking tot onze producten en diensten.

Pegasus kan de over u verzamelde persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden, op grond van uw toestemming of op grond van toepasselijke wetgeving:

 • · Voor het uitvoeren van reserveringen en tickettransacties en het beheren van uw vluchtaccount,
 • · Om beter te voldoen aan uw reiswensen,
 • · Voor het aanbieden van gepersonaliseerde vluchtaanbiedingen en diensten,
 • · Voor het opzetten van databanken, het opstellen van lijsten, rapportages, verificaties, analyses en evaluaties, het maken van statistieken, het verrichten van activiteiten op het gebied van segmentering, profilering, unificatie en gegevensverrijking, en het delen van gegevens met externe deskundigen, met inachtneming van de vertrouwelijkheid,
 • · Voor het analyseren van de manier waarop u onze website, onze mobiele applicaties en andere communicatie- en verkoopkanalen gebruikt en het personaliseren van onze communicatiekanalen met het oog op een betere dienstverlening,
 • · Voor onderzoek en ontwikkeling betreffende onze producten en diensten en betreffende uw persoonlijke keuzemogelijkheden inzake deze producten en diensten,
 • · Om rechtstreeks of via dienstverleners contact met u op te nemen voor marktonderzoek, met gebruik van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt,
 • · Voor commerciële marketingcommunicatie voor het promoten van onze producten en diensten, van nieuwe diensten, van speciale vluchtaanbiedingen en voor andere informatie waarvan wij denken dat u er interesse in hebt,
 • · Voor het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van vluchten, het beschermen van het leven of de eigendommen van Pegasus, personeel van Pegasus, dienstverleners en hun personeel of onze passagiers, het naleven van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot wat in dit onderdeel wordt behandeld, het faciliteren van de reis van onze passagiers, het uitvoeren van beveiligings- en risicobeoordelingen en het voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken van bevoegde administratieve instanties.

Pegasus kan uw persoonsgegevens voor de hier vermelde doeleinden doorgeven aan de hieronder beschreven categorieën van derden in Turkije en buiten Turkije, op grond van uw toestemming of op grond van toepasselijke wetgeving:

 • · Zakenpartners,
 • · Werknemers van Pegasus, bedrijven van de Pegasus-groep, dienstverleners, gemachtigde reisagenten en andere luchtvaartmaatschappijen waarmee Pegasus een alliantie of samenwerkingsverband heeft,
 • · Geautoriseerde administratieve instanties in Turkije en buiten Turkije overeenkomstig de toepasselijke regels inzake luchttransport, en andere relevante personen en entiteiten overeenkomstig toepasselijke wettelijke verplichtingen,
 • · Geautoriseerde administratieve instanties op grond van openbare orde en veiligheid van het luchtverkeer, en om te voldoen aan de verplichtingen op grond van de wetgeving die van toepassing is waar wij vluchten uitvoeren.

Pegasus kan uw persoonsgegevens verzamelen via de website van Pegasus, de mobiele apps van Pegasus, het callcenter van Pegasus, de verkoopkantoren in de luchthavens, incheckbalies en gates, gemachtigde reisagenten en andere online verkoopkanalen, en deze gegevens bewaren voor zover nodig voor de doelstellingen die worden beschreven in het privacybeleid van Pegasus.

U kunt altijd zich altijd richten tot Pegasus om: (a) te weten te komen of uw persoonsgegevens worden verwerkt; (b) informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, (c) te weten te komen voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt en of zij worden verwerkt overeenkomstig deze doeleinden; (d) te vernemen aan welke derden in Turkije en buiten Turkije uw persoonsgegevens worden doorgegeven en welke passende waarborgen er bestaan voor de grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens; (e) onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die over uw worden verwerkt en bewaard te rectificeren; (f) te vragen dat uw persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor de doelstellingen waarvoor zij worden verwerkt, worden vernietigd of geanonimiseerd; (g) derden kennis te laten geven van de handelingen onder (e) en (f), (h) bezwaar te maken tegen de resultaten van uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde analyse van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek schriftelijk en ondertekend doorsturen ter attentie van onze functionaris voor gegevensbescherming op ons hoofdkantoor Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul, Turkije of door gebruik te maken van de Contactpagina op de website van Pegasus of van elk ander communicatiekanaal dat op deze pagina wordt vermeld. 

Als u de website van Pegasus, de mobiele applicaties van Pegasus of eender welk ander communicatiekanaal van Pegasus gebruikt, of enige van onze producten of diensten via eender welk verkoopkanaal aankoopt of gebruikt, wordt u geacht de bepalingen van het privacybeleid van Pegasus te hebben aanvaard en Pegasus uw toestemming te hebben gegeven wat betreft de hier beschreven inhoud.

Indien u handelingen verricht met Pegasus voor een andere passagier of gebruiker van de diensten, dan kan Pegasus de door u verstrekte persoonsgegevens over uzelf en over de persoon namens wie u de handeling verricht, verwerken. En dat geval kan Pegasus direct met de passagier communiceren over zijn of haar vlucht.

Elektronische marketingcommunicatie

Commerciële elektronische marketingcommunicatie verloopt op basis van de toestemmingen die u hebt verleend tijdens het boeken van uw ticket, bij het aanmelden voor lidmaatschap van Pegasus BolBol, of via elk ander toepasselijk medium. In dit kader, en afhankelijk van uw toestemming, aanvaardt u commerciële elektronische marketingcommunicatie te ontvangen over de promotie van producten en diensten die door Pegasus en de zakenpartners van Pegasus worden aangeboden, over nieuwe producten en diensten, over speciale vluchtaanbiedingen en over andere informatie waarvan wij denken dat u er interesse in hebt. U kunt er te allen tijde voor kiezen dergelijke communicatie niet langer te ontvangen op een of meerdere van uw contactadressen door gebruik te maken van de opties die u worden aangeboden in de betreffende marketingcommunicatie. 

Rectificatie

Indien u van mening bent dat Pegasus over onjuiste of onvolledige persoonsgegevens over uw beschikt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Pegasus zal dan overgaan tot het corrigeren van de onjuiste of onvolledige gegevens.

U kunt de persoonsgegevens die betrekking hebben op uw Pegasus BolBol-lidmaatschap raadplegen of wijzigen door via de website van Pegasus of de mobiele applicaties van Pegasus naar de Pegasus BolBol-pagina te navigeren en daar naar het tabblad "PROFIEL BEWERKEN" te gaan.

Beveiliging

Pegasus vindt de beveiliging van uw privacy belangrijk. Alle formulieren via welke u ons gegevens doorstuurt, worden tijdens het doorsturen beveiligd door 128-bits SSL (Secure Sockets Layer), een versleuteld communicatie-instrument. Zodra de betreffende gegevens ons bereiken, worden zij beheerd overeenkomstig onze beveiligings- en privacynormen. Om SSL te kunnen gebruiken moet uw webbrowser SSL ondersteunen en moeten uw browserinstellingen het gebruik van SSL toelaten.

Elk lid van Pegasus BolBol beschikt over een gebruikersnaam en een wachtwoord. De "gebruikersnaam" is uniek voor elk lid en kan niet aan een andere gebruiker worden toegewezen. Het "wachtwoord" wordt gekozen door het lid en is alleen bekend bij het lid. Leden kunnen te allen tijde hun wachtwoord wijzigen. Het maken en beveiligen van het wachtwoord is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Pegasus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft misbruik van wachtwoorden.

Ook zijn de passagier en zijn of haar agenten er verantwoordelijk voor dat de reserveringscode (PNR), die uniek is voor uw transacties via verschillende communicatie- en verkoopkanalen, geheim wordt gehouden. Indien uw PNR aan derden wordt bekendgemaakt, kunnen anderen toegang krijgen tot uw reserveringsgegevens.

Uw gegevens worden enkel bewaard voor zover dit vereist is op grond van onze bedrijfsprocessen of van wettelijke verplichtingen. De gegevens van uw creditcard worden niet op onze servers bewaard.

Links

De website van Pegasus bevat verschillende links naar websites van derden, waardoor u via hyperlinks toegang hebt tot inhoud die door derden is gemaakt. Pegasus oefent geen controle uit over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van inhoud van derden. De voorwaarden die van toepassing zijn op de website van Pegasus zijn niet van toepassing op uw toegang tot of gebruik van websites van derden.

U draagt de volle verantwoordelijkheid voor uw toegang tot, inhoud van, gebruik van en communicatie via de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op elke overdracht van persoonsgegevens die wordt verricht via de websites waarnaar wordt gelinkt, zijn de informatie, mededelingen en regels van toepassing die worden gepubliceerd door de derde partij die de website beheert en die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

Cookies en digitale marketing

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw webbrowser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Indien er een verbinding wordt gemaakt tussen de webbrowser en de server gebruikt de website cookies om u te onthouden. Cookies zijn bedoeld om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Naargelang het doel worden vier verschillende categorieën cookies onderscheiden: sessiecookies, prestatiecookies, functionele cookies, en cookies van derden en advertentiecookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in de browser van de gebruiker worden bewaard tot de gebruiker de website van Pegasus verlaat. Andere cookies blijven bewaard in de browser van de gebruiker tot deze ze verwijdert. Hoelang een cookie blijft bestaan hangt af van de browserinstellingen van de gebruiker.

Pegasus maakt op de website van Pegasus gebruik van sessiecookies, prestatiecookies, functionele cookies, en cookies van derden en advertentiecookies.

Dit soort cookie is nodig voor de goede werking van de website van Pegasus. Deze cookies maken het mogelijk de website van Pegasus te bezoeken en de functies ervan te gebruiken. Sessiecookies worden gebruikt om gegevens die worden ingevuld op webpagina's op te slaan en zorgen ervoor dat u niet steeds gegevens opnieuw moet invullen.

Deze cookies bevatten informatie over hoe vaak de website wordt bezocht, eventuele foutmeldingen, de duurtijd van het bezoek, en hoe de gebruiker de website gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Deze cookies onthouden de keuzes van de gebruiker op de website (bijv. een geselecteerde stad of datum van een vlucht) en maken het gebruik van de website gemakkelijker voor de gebruiker. Deze cookies maken het de gebruiker mogelijk geavanceerde internetfuncties te gebruiken.

Voor bepaalde andere functies worden cookies van derden gebruikt op de website van Pegasus (bijv. cookies die gebruikt worden voor het delen van inhoud op sociale media over bestemmingen en pagina's met promoties). De website bevat ook cookies van bedrijven die aan advertentietracking doen.

Internetbrowsers zijn meestal standaard zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. De instellingen van een browser kunnen echter worden aangepast, zodat cookies worden geweigerd of zodat de gebruiker een waarschuwing krijgt wanneer een cookie naar hun apparaat wordt gestuurd. Omdat het beheer van cookies voor elke browser verschillend is, raadpleegt u voor meer informatie beter de informatiepagina van de betreffende browser. Algemene informatie over cookies, of meer informatie over hoe u cookies kunt verwijderen of uitschakelen, vindt u op www.allaboutcookies.org.

U kunt cookies accepteren of weigeren. U kunt cookies inschakelen of uitschakelen via de instellingen van uw internetbrowser. In de instructiepagina's van uw browser leest u hoe u uw browserinstellingen kunt wijzigen en cookies kunt verwijderen. Merk op dat sommige functies op de website anders werken als u cookies uitschakelt. Raadpleeg onderstaande websites voor meer informatie over het uitschakelen van cookies van derden:

Hallo,

Het is momenteel erg druk op onze zoekmodule voor vluchten. U kunt de pagina vernieuwen of de link hieronder gebruiken om naar een andere pagina te gaan waarop u naar vluchten kunt zoeken.

Pegasus BolBol ayrıcalıklarından yararlanabilmeniz için onayınıza ihtiyacımız var.

Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyor ve Pegasus BolBol Genel Kural ve Koşşullarını ve Pegasus Hava Yolları Gizlilik Kurallanrını kabul ediyorum.