BolBol
Üye Girişi

Politikalar

Pegasus Hava Yolları Bilgi Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları ile gurur duymaktadır. Bu politikalar operasyonumuzun en önemli unsurlarıdır.

Pegasus Hava Yolları yönetimi sürekli olarak bilgi güvenliği, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili nelerin başarıldığını denetlemektedir. Bu politikanın uygulaması aynı zamanda yönetimin bir taahüdüdür ve sorumluluğu tüm çalışanlarla paylaşılmıştır. Taahüdümüzü aşağıdaki temel ilkelere dayanarak gerçekleştirmekteyiz.


Biz inanıyoruz ki; Emniyet Yönetim Sistemi ancak tüm çalışanların katkısı ile sağlanabilir. CEO’dan başlayarak yönetimin tüm seviyeleri ve tüm şirket çalışanları emniyet performansının en yüksek seviyede gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Emniyet Yönetimini tüm uygun kaynaklar ile destekleyerek faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesini, etkin emniyet raporlamalarının ve iletişimin teşvik edilmesini, bu sayede emniyet anlayışının kurumsal bir kültür olarak gelişmesini sağlayacağımızı,

Emniyet yönetimini yöneticilerin ve çalışanların ana sorumluluğu olarak uygulayacağımızı

Tüm personele, yöneticilere ve çalışanlara organizasyon emniyet performansı ve emniyet yönetim sistemi performansımızın yerine getirilebilmesi ve anlaşılır olması için taşıdıkları yükümlülükleri ve sorumlulukları açıkça tanımlayacağımızı,  

Emniyet risklerinin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir en düşük seviyelere indirilebilmesi için, risk yönetimi raporlaşma sistemi de dahil olmak üzere, risk faktörü tanımlama ve risk yönetimi süreçlerinin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlayacağımızı,

Operasyonel olarak kabul edilemez davranışlar olan yasa dışı eylem, ağır ihmal, kasti veya bilerek mevzuat ya da prosedüre aykırı yapılmış bir eylem dışında disiplin cezası uygulamayacağımızı, “Adil Kültürü” uygulayacağımızı ve tehlike raporlama sistemi üzerinden emniyet açığı olarak değerlendirilmiş bir durumu rapor eden çalışan hakkında, operasyonel olarak kabul edilemez davranışları içermediği sürece, hiçbir cezai işlem uygulamayacağımızı,

Mevzuat, yönetmelik gereksinimleri ve standartlara uyacağımızı ve bunların şart koştuğu gereksinimlerin mümkün olduğu noktalarda üzerine çıkacağımızı,

Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak üzere gerekli eğitimi almış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip Pegasus personelinin hazır bulunmasını sağlayacağımızı,

İnsan Faktörü İlkelerinin operasyonel konularda etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağımızı,

Emniyet performansımızın gerçekçi performans göstergeleri ve hedefleriyle kıyaslanarak oluşturulması ve ölçülmesi işlemlerini yerine getireceğimizi,

Operasyonlarımızı desteklemek için aldığımız dış kaynaklı sistem ve hizmetlerin emniyet performans standartlarımızı karşılayacağını,

Acil Durum Yönetim Planımızın koordinasyon içinde uygulanması için prosedürler yayınlayacağımızı, ilgili kişilere sorumluluk ve yetki vereceğimizi ve gerekli ekipmanları temin edeceğimizi,

Uçuş görevlerinin uçuş ekipleri üzerindeki yorgunluk etkisini yöneterek şirketin emniyet performansını sürdürülebilir kılmak amacıyla; yorgunluk tehlikelerini saptama, risklerini değerlendirme, yorgunluk raporlamasını teşvik etme ve analiz süreçleri kapsamında uygulama ve izleme faaliyetlerini yürüteceğimizi,

Emniyet performansımızı devamlı olarak iyileştireceğimizi,

Taahhüt ederiz.

Pegasus Hava Yolları, operasyonun emniyetle yürütülmesine verdiği önem gereği, eğitim süreçlerini, ulusal ve uluslararası mevzuat ile bu kapsamda hazırlanmış şirket dokümanlarına bağlı kalarak yürütür, eğitim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini azaltmayacak şekilde gerekli olan kaynakları ayırır. Şirket, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kapasitesini optimum yöneterek eğitim kaynaklarının tamamını kullanır. Gereken durumlarda eğitim ihtiyaçları Pegasus standartlarından taviz verilmeden şirket dışından karşılanır.

Onaylı Eğitim Organizasyonumuz (ATO) tüm pilotlarımıza Avrupa’da en üst seviyedeki eğitim ve verimlilik standartlarında şirket içi eğitim sağlamakla beraber, dışarıdan alınan eğitimlerin de bu standartlarda ve verimlilikte yürütüldüğünü yakından takip eder. Pegasus, mesleki olarak uygun niteliklere sahip pilotların işe alımının, gelecekte de sürdürülebilmesi için uçuş okulları ve üniversitelerle eğitim ortaklıkları kurar ve ortak projeler geliştirir. En etkin seviyedeki eğitimi vermeyi taahhüt eder. Bunun bir gereği olarak, her türlü yeniliği takip eder ve eğitim sistemini geliştirecek ve kalitesini artıracak yeni yaklaşımları uygular.


Yürüttüğümüz yolcu ve kargo hava taşımacılığı faaliyetlerimizde güvenli, emniyetli uçuş operasyonu ve hizmet şartlarını sağlayarak, misafir memnuniyetini arttırmayı, zorunlu havacılık yasa, mevzuat, standart ve prosedürlere uygun hareket etmeyi, amaç ve bağlamımıza uygun, stratejik hedeflerimizi destekleyerek, havacılıkta insan faktörlerini göz önüne alarak kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.Yürüttüğümüz yolcu ve kargo hava taşımacılığı faaliyetlerimiz için belirlenen çevre hedeflerini
gerçekleştirmeyi, kirliliği önleyerek çevreyi korumayı, mevzuata ve tüm uygulanabilir standartlara uygun hareket etmeyi, paydaşlarımızda sürdürülebilir çevre bilinci ve farkındalığı yaratmayı ve çevre performansımızı arttırarak çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.Yürüttüğümüz yolcu ve kargo hava taşımacılığı faaliyetlerimizde, çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayarak, mevzuatlara uygun, olası tehlikeleri ortadan kaldırarak ve riskleri azaltarak, çalışanlarımıza danışarak ve alınacak kararlara katılımını sağlayarak, belirlenen İSG hedefleri doğrultusunda olası yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemeyi ve İSG sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Bilgi varlıklarımızı tanımlayarak, varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini tehdit edecek riskleri belirlemeyi ve yönetmeyi, mevzuata ve tüm uygulanabilir standartlara uygun hareket etmeyi, bu kapsamda bilgi güvenliği süreçlerinin işletilmesi için gerekli rolleri ve sorumlulukları tanımlamayı, ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlamayı, paydaşlarımızda bilgi güvenliği konusunda farkındalık yaratarak sistemi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

Pegasus Hava Yolları olarak tüm faaliyetlerimizde;
• Pegasus Hava Yolları ve Güvenlik Yönetimi, uçuş operasyonumuzun güvenliğinin sağlanmasıyla beraber, Pegasus aile bireyleri ve misafirlerimizin de güvenliğinin sağlanmasını garanti eder.
• Pegasus Hava Yolları, güvenlik kültürünün oluşturulmasının başarılı bir uçuş operasyonu
sağlanmasında önemli unsurlardan birisi olduğunu kabul eder.
• Güvenlik Yönetim Sisteminin etkinliğinin sağlanması amacıyla, finansal, insan, malzeme,
ekipman, eğitim ve diğer gerekli tüm kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanır.
• Operasyonlarımızdaki tüm güvenlik süreçleri Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık güvenlik
düzenlemelerine uygun olarak yönetilir.
• Güvenlik kültürü, çalışanların ve tedarikçilerin güvenlik farkındalığının arttırılması, güvenlik bilinci eğitimleri ve bilgilendirilmeleri ile teşvik edilir.
• Amacımız, Pegasus Hava Yolları operasyonuna yönelik kanun dışı eylemleri önlemekle beraber, riskleri tespit etmek, değerlendirmek ve azaltmaktır.
• Pegasus Hava Yolları, taşeron olarak aldığı güvenlik hizmetlerinde görevli personelin, ilgili ulusal ve uluslararası kanunlar ve Pegasus Hava Yolları’nın gerekliliklerine göre eğitimlerinin ve
niteliklerinin uyguluğunu garanti altına alır.
• İç güvenlik raporlama sistemi Güvenlik yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm personel iç raporlama sisteminin önemini bilmeli ve bu sisteme dahil olarak raporlama yapmalıdır.
• İşletmemizde üst yönetim tarafından Güvenlik hedefleri oluşturulur. Bu hedeflere ulaşılması
amacıyla güvenlik performans standartları belirlenir, izlenir ve gerekli olması durumunda
aksiyonlar alınarak hedeflere ulaşılması sağlanır.
• Güvenlik Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi amacıyla tüm gerekli güvenlik uygulamaları ve süreçleri gerçekleştirilir ve üst yönetim tarafından desteklenir.
• Pegasus Havayolları güvenlik yönetimi, Organizasyonunun Milli Sivil Havacılık Güvenlik
Programı’na uygunluğunu garanti altına almak amacıyla Güvenlik Politikasını düzenli aralıklarla
gözden geçirir ve gerekli olması durumunda revize eder.

Çerezleri kullanımımız hakkında

Pegasus İnternet Sitesinin düzgün bir şekilde çalışması ve performansının artırılması için gerekli çerezleri kullanıyoruz. Bunlara ek olarak tercihinize bağlı foksiyonel çerezler ile reklam ve üçüncü kişilere ait çerezler kullanmaktayız. Fonksiyonel çerezler Pegasus İnternet Sitesindeki tercihlerinizin hatırlanmasını sağlar. Reklam ve üçüncü kişilere ait çerezler ise tarayıcınız üzerinden internet kullanımınıza bağlı reklam ve tanıtım içeriği sunmaktadır.Tercihe bağlı çerezlerin kullanımına aşağıdaki tercihler üzerinden izin verebilir veya bu yönde kullanımı engelleyebilirsiniz. Gerekli çerezleri internet tarayıcınızın ayarlar bölümünden etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu çerezleri devre dışı bıraktığınızda Pegasus İnternet Sitesinin bazı özelliklerinden faydalanamayacağınızı lütfen dikkate alınız. Detaylı bilgi için Pegasus Gizlilik Politikası – Çerezler (Cookies) ve Dijital Pazarlama Uygulamaları sayfasındaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

Oturum çerezleri

Pegasus İnternet Sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Pegasus İnternet Sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Performans çerezleri

Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, Pegasus İnternet Sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel çerezler

Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (örneğin, seçilen şehir, uçuş tarihi) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

Reklam ve üçüncü taraf çerezleri

Pegasus internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (örneğin, uçuş noktaları ve promosyon sayfalarında yer alan sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). Pegasus İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

Detaylı bilgi için

Detaylı bilgi için Pegasus Gizlilik Politikası – Çerezler (Cookies) ve Dijital Pazarlama Uygulamaları sayfasındaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

Uçuşlarını ekle, puan kazan
Pegasus BolBol hesabınızı kullanmadan aldığınız uçuşları hesabınıza ekleyerek, bu uçuşlardan da puan kazanın.
İŞLEM TAMAMLANDI
Merhaba,

Uçuş arama servisin şu an meşgul gibi gözüküyor. Dilersen sayfayı tekrar yenile veya aşağıdaki linkten alternatif uçuş arama sayfamızdan devam et.