Politikalar

Pegasus Hava Yolları Bilgi Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları ile gurur duymaktadır. Bu politikalar operasyonumuzun en önemli unsurlarıdır.

Pegasus Hava Yolları yönetimi sürekli olarak bilgi güvenliği, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili nelerin başarıldığını denetlemektedir. Bu politikanın uygulaması aynı zamanda yönetimin bir taahüdüdür ve sorumluluğu tüm çalışanlarla paylaşılmıştır. Taahüdümüzü aşağıdaki temel ilkelere dayanarak gerçekleştirmekteyiz.


Biz inanıyoruz ki; Emniyet Yönetim Sistemi ancak tüm çalışanların katkısı ile sağlanabilir. CEO’dan başlayarak yönetimin tüm seviyeleri ve tüm şirket çalışanları emniyet performansının en yüksek seviyede gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Emniyet Yönetimini tüm uygun kaynaklar ile destekleyerek faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesini, etkin emniyet raporlamalarının ve iletişimin teşvik edilmesini, bu sayede emniyet anlayışının kurumsal bir kültür olarak gelişmesini sağlayacağımızı,

Emniyet yönetimini yöneticilerin ve çalışanların ana sorumluluğu olarak uygulayacağımızı,

Tüm personele, yöneticilere ve çalışanlara organizasyon emniyet performansı ve emniyet yönetim
sistemi performansımızın yerine getirilebilmesi ve anlaşılır olması için taşıdıkları yükümlülükleri ve
sorumlulukları açıkça tanımlayacağımızı,

Emniyet risklerinin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir en düşük seviyelere indirilebilmesi için, risk
yönetimi raporlaşma sistemi de dahil olmak üzere, risk faktörü tanımlama ve risk yönetimi süreçlerinin
oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlayacağımızı,

Operasyonel olarak kabul edilemez davranışlar olan yasa dışı eylem, ağır ihmal, kasti veya bilerek
mevzuat ya da prosedüre aykırı yapılmış bir eylem dışında disiplin cezası uygulamayacağımızı, “Adil
Kültürü” uygulayacağımızı ve tehlike raporlama sistemi üzerinden emniyet açığı olarak değerlendirilmiş bir durumu rapor eden çalışan hakkında, operasyonel olarak kabul edilemez davranışları içermediği sürece, hiçbir cezai işlem uygulamayacağımızı,

Mevzuat, yönetmelik gereksinimleri ve standartlara uyacağımızı ve bunların şart koştuğu
gereksinimlerin mümkün olduğu noktalarda üzerine çıkacağımızı,

Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak üzere gerekli eğitimi almış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip
personelin hazır bulunmasını sağlayacağımızı,

Emniyet performansımızın gerçekçi performans göstergeleri ve hedefleriyle kıyaslanarak oluşturulması
ve ölçülmesi işlemlerini yerine getireceğimizi,

Operasyonlarımızı desteklemek için aldığımız dış kaynaklı sistem ve hizmetlerin emniyet performans
standartlarımızı karşılayacağını,

Acil Durum Yönetim Planımızın koordinasyon içinde uygulanması için prosedürler yayınlayacağımızı,
ilgili kişilere sorumluluk ve yetki vereceğimizi ve gerekli ekipmanları temin edeceğimizi,

Uçuş görevlerinin uçuş ekipleri üzerindeki yorgunluk etkisini yöneterek şirketin emniyet performansını
sürdürülebilir kılmak amacıyla; yorgunluk tehlikelerini saptama, risklerini değerlendirme, yorgunluk
raporlamasını teşvik etme ve analiz süreçleri kapsamında uygulama ve izleme faaliyetlerini
yürüteceğimizi,

Emniyet performansımızı devamlı olarak iyileştireceğimizi,
Taahhüt ederiz.

Pegasus Hava Yolları, operasyonun emniyetle yürütülmesine verdiği önem gereği, eğitim süreçlerini, ulusal ve uluslararası mevzuat ile bu kapsamda hazırlanmış şirket dokümanlarına bağlı kalarak yürütür, eğitim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini azaltmayacak şekilde gerekli olan kaynakları ayırır. Şirket, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kapasitesini optimum yöneterek eğitim kaynaklarının tamamını kullanır. Gereken durumlarda eğitim ihtiyaçları Pegasus standartlarından taviz verilmeden şirket dışından karşılanır.

Onaylı Eğitim Organizasyonumuz (ATO) tüm pilotlarımıza Avrupa’da en üst seviyedeki eğitim ve verimlilik standartlarında şirket içi eğitim sağlamakla beraber, dışarıdan alınan eğitimlerin de bu standartlarda ve verimlilikte yürütüldüğünü yakından takip eder. Pegasus, mesleki olarak uygun niteliklere sahip pilotların işe alımının, gelecekte de sürdürülebilmesi için uçuş okulları ve üniversitelerle eğitim ortaklıkları kurar ve ortak projeler geliştirir. En etkin seviyedeki eğitimi vermeyi taahhüt eder. Bunun bir gereği olarak, her türlü yeniliği takip eder ve eğitim sistemini geliştirecek ve kalitesini artıracak yeni yaklaşımları uygular.


Yürüttüğümüz yolcu ve kargo hava taşımacılığı faaliyetlerimizde güvenli, emniyetli uçuş operasyonu
ve hizmet şartlarını sağlayarak, misafir memnuniyetini arttırmayı, zorunlu havacılık yasa, mevzuat ve
standartlara uygun hareket etmeyi, amaç ve bağlamımıza uygun, stratejik hedeflerimizi
destekleyerek, havacılıkta insan faktörlerini göz önüne alarak kalite yönetim sistemimizi sürekli
iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


Yolcu ve kargo hava taşımacılığı faaliyetlerimiz için belirlenen çevre hedeflerini gerçekleştirmeyi, çevreyi korumayı, mevzuata ve tüm uygulanabilir standartlara uygun hareket etmeyi, paydaşlarımızda sürdürülebilir çevre bilinci ve farkındalığı yaratmayı ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Yeni teknolojilerin benimsenmesi, alternatif materyallerin seçimi, hava, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi işlemleri dâhil olmak üzere sürekli iyileştirme süreçleri ile operasyonumuzun çevreye olan zararlı etkilerini azaltmak,

Atık oluşumunu azaltarak, geri dönüşümü destekleyerek ve atıkların çevreye olan zararlı etkilerini kontrol altında tutarak atık yönetimini geliştirmek için gayret sarf etmek, su ve enerji kaynaklarını etkili bir biçimde yönetmek,

Sorumlulukların belirlendiği çevre yönetim programımız ile birlikte çevre amaçlarımızı ve hedeflerimizi oluşturmak,

Tüm aile bireylerimizi çevre duyarlılığına teşvik edecek farkındalık yaratmak ve uygun seviyede eğitimler vermek,

Çalışanlarımıza ve kamu dâhil olmak üzere tüm paydaşlarımıza çevre politikamızı anlatmak ve yayımlamak, tedarikçilerimizin ve hizmet sağlayıcılarımızın benzer çevre yönetimi ilkelerini ve uygulamalarını benimsemeleri konusunda cesaretlendirmek,

Emniyet Yönetimi ve Kalite Direktörlüğü bünyesinde, çevre yönetimi konusunda görevlendirilmiş bir ekip gözetiminde, tüm operasyonlarımızda çevre performansımızı izlemek,

Yakıt tüketimini azaltmak ve emisyon salımını limitlemek için önleyici tedbirler almak, izlemek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için ek tedbirler geliştirmek üzere sonuçları üst yönetime raporlamak.

Yürüttüğümüz yolcu ve kargo hava taşımacılığı faaliyetlerimizde görev alan çalışanlarda İSG bilinci yaratmayı, meslek hastalıklarını, sağlığın bozulmasını ve iş kazalarını önlemek amacıyla İSG risklerimizi belirlemeyi, tanımlı İSG hedeflerinin performansını izlemeyi, mevzuata ve tüm uygulanabilir standartlara uygun hareket ederek sistemi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


Bilgi varlıklarımızı tanımlayarak, varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini tehdit edecek riskleri belirlemeyi ve yönetmeyi, mevzuata ve tüm uygulanabilir standartlara uygun hareket etmeyi, bu kapsamda bilgi güvenliği süreçlerinin işletilmesi için gerekli rolleri ve sorumlulukları tanımlamayı, paydaşlarımızda bilgi güvenliği konusunda farkındalık yaratarak sistemi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

Pegasus Hava Yolları olarak tüm faaliyetlerimizde;

 • Pegasus Hava Yolları ve Güvenlik Yönetimi, uçuş operasyonumuzun güvenliğinin sağlanmasıyla beraber, Pegasus aile bireyleri ve misafirlerimizin de güvenliğinin sağlanmasını garanti eder.
 • Pegasus Hava Yolları, güvenlik kültürünün oluşturulmasının başarılı bir uçuş operasyonu sağlanmasında önemli unsurlardan birisi olduğunu kabul eder.
 • Güvenlik Yönetim Sisteminin etkinliğinin sağlanması amacıyla, finansal, insan, malzeme, ekipman, eğitim ve diğer gerekli tüm kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanacaktır.
 • Operasyonlarımızdaki tüm güvenlik süreçleri Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık güvenlik düzenlemelerine uygun olarak yönetilir.
 • Güvenlik kültürü, çalışanların ve tedarikçilerin güvenlik farkındalığının arttırılması, güvenlik bilinci eğitimleri ve bilgilendirilmeleri ile teşvik edilir.
 • Amacımız, Pegasus Hava Yolları operasyonuna yönelik kanun dışı eylemleri önlemekle beraber, riskleri tespit etmek, değerlendirmek ve azaltmaktır.
 • Pegasus Hava Yolları, taşeron olarak aldığı güvenlik hizmetlerinde görevli personelin, ilgili ulusal ve uluslararası kanunlar ve Pegasus Hava Yolları’nın gerekliliklerine göre eğitimlerinin ve niteliklerinin uyguluğunu garanti altına alır.
 • İç güvenlik raporlama sistemi Güvenlik yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm personel iç raporlama sisteminin önemini bilmeli ve bu sisteme dahil olarak raporlama yapmalıdır.
 • İşletmemizde üst yönetim tarafından Güvenlik hedefleri oluşturulacaktır. Bu hedeflere ulaşılması amacıyla güvenlik performans standartları belirlenecek, izlenecek ve gerekli olması durumunda aksiyonlar alınarak hedeflere ulaşılması sağlanacaktır.
 • Güvenlik Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi amacıyla tüm gerekli güvenlik uygulamaları ve süreçleri gerçekleştirilecek ve üst yönetim tarafından desteklenecektir.
 • Pegasus Havayolları güvenlik yönetimi, Organizasyonunun Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’na uygunluğunu garanti altına almak amacıyla Güvenlik Politikasını düzenli aralıklarla gözden geçirir ve gerekli olması durumunda revize eder.
Merhaba,

Uçuş arama servisin şu an meşgul gibi gözüküyor. Dilersen sayfayı tekrar yenile veya aşağıdaki linkten alternatif uçuş arama sayfamızdan devam et.

Pegasus BolBol ayrıcalıklarından yararlanabilmeniz için onayınıza ihtiyacımız var.

Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyor ve Pegasus BolBol Genel Kural ve Koşşullarını ve Pegasus Hava Yolları Gizlilik Kurallanrını kabul ediyorum.

Uçuşlarını ekle, puan kazan
Pegasus Plus hesabınızı kullanmadan aldığınız uçuşları hesabınıza ekleyerek, bu uçuşlardan da puan kazanın.